Intake, onderzoek & behandeling

Directe toegankelijkheid

Vanaf 1 januari 2006 is de kinderfysiotherapie direct toegankelijk. Dit betekent dat u uw kind kunt aanmelden zonder verwijzing van een arts. Wanneer u geen verwijzing heeft, vindt er voorafgaand aan het onderzoek een korte screening plaats waarin wordt gekeken of uw kind bij ons op de juiste plek is. Uw kind kan uiteraard ook behandeld worden op verwijzing van huisarts of specialist.

Eerst afspraak

Bij uw eerste afspraak graag meenemen:

  • Geldig identiteitsbewijs 
  • Verzekeringsgegevens van uw kind 
  • Indien u via huisarts of specialist komt: verwijzing/brief van de arts 
  • Eventueel gymkleding; buiten schoenen zijn niet toegestaan in de behandelruimten

Het onderzoek

Na aanmelding van het kind bij onze praktijk (dit kan telefonisch, via de mail of via het contactformulier), wordt er een afspraak gemaakt.
Tijdens de eerste kennismaking wordt middels een gesprek (anamnese) de hulpvraag in kaart gebracht. 
Daarna volgt het onderzoek om te bepalen of kinderfysiotherapie geïndiceerd is. Dit onderzoek bestaat uit observaties en testen, waarbij spelenderwijs het probleem in kaart wordt gebracht en er gekeken wordt welke vaardigheden moeite kosten en welke activiteiten er goed gaan.  

De resultaten van het onderzoek worden met ouders/verzorgers besproken en er wordt een behandelplan voorgesteld. Het is gebruikelijk dat de verwijzend arts hierbij schriftelijk worden geïnformeerd. Uiteraard hebben we hier uw toestemming voor nodig, u wordt gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen indien u akkoord gaat.

Voor intake, observatie, onderzoek en evt. gesprek met de ouder(s)/ verzorger(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

De behandeling

Kinderen leren spelenderwijs.
Tijdens de behandeling zal het kind zoveel mogelijk spelenderwijs gestimuleerd worden om nieuwe motorische uitdagingen aan te gaan en daardoor zijn motorische vaardigheden uit te breiden. De behandelingen gebeuren altijd op een manier die aansluit bij de ontwikkelingsfase, de belevingswereld en mogelijkheden van het kind, met de bijbehorende pedagogische kennis en inzichten hierover.

Uitgaande van de hulpvraag van het kind en de ouders wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Vaak worden er tips en adviezen gegeven die thuis, op school of tijdens sport kunnen worden toegepast.
De duur van de behandeling is mede afhankelijk van de beperkingen en de mogelijkheden van het kind en de hulpvraag.

Zuigelingen & dreumesen (0-2 jaar)
De behandeling van zuigelingen en dreumesen vindt voornamelijk in de thuissituatie plaats, dit komt de behandeling ten goede. De therapie bestaat voornamelijk uit houdingsadviezen aan ouders/verzorgers en oefeningen ter stimulatie van de motorische ontwikkeling van het kind. Wij hebben een verwijzing nodig van de arts, specialist of consultatiebureau.

Kleuters (2-6 jaar) & schoolgaande kinderen (6-18 jaar)
De behandeling vindt voornamelijk plaats op de praktijk, tenzij er sprake is van een verwijzing voor aan huis behandeling. De behandeling is vaak gericht op het verbeteren van het motorisch functioneren. Spelenderwijs wordt het kind uitgedaagd om de gestelde doelen te behalen. De therapie sluit aan bij de leeftijd en is hulpvraag gericht.